Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność naszych kontrahentów i dbamy w sposób szczególny o ochronę ich danych osobowych. Z powyższych względów, dla zapoznania użytkowników serwisu ichemad.com z transparentnymi zasadami gromadzenia oraz przetwarzania przez nas danych osobowych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Przez Dane Osobowe, o których mowa powyżej, rozumiemy każdorazowo wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak m.in. imię i nazwisko czy numer telefonu. Przedmiotowe Dane gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z witryny internetowej ichemad.com i wyłącznie w minimalnym zakresie, niezbędnym do takiego korzystania.

Wszystkie niezbędne Dane Osobowe – o których mowa poniżej – gromadzimy oraz przechowujemy w naszym serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?

Administratorem Danych Osobowych przekazywanych za pośrednictwem witryny ichemad.com jest Ichemad – Profarb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gliwicach (44-100) przy ulicy Chorzowskiej 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000123614, NIP: 6312353651, REGON: 277867388.

2. Jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy?

 1. W związku z korzystaniem z witryny ichemad.com gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe podane przez użytkownika:

  • dane osobowe osób fizycznych (w tym imię i nazwisko, kraj pochodzenia, adres email, numer telefonu) niezbędne dla prawidłowej komunikacji z użytkownikiem, w tym dla nawiązania kontaktu z użytkownikiem za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon lub mail) na podany w formularzu kontaktowym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail). Podanie powyższych danych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę. Brak podania danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na pytanie sformułowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. W związku z korzystaniem z witryny ichemad.com automatycznie gromadzimy również – wyłącznie dla poprawy jakości świadczonych przez nas usług lub funkcjonalności serwisu – dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) urządzenia użytkownika, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. W celach statystycznych przechowujemy również informacje na temat logowania użytkowników (takie jak data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data wyrażenia zgód w serwisie, data ostatniego logowania) oraz typu i rodzaju wykorzystywanej przez nich przeglądarki internetowej.

3. W jakim celu przetwarzamy Dane Osobowe?

 1. Dane Osobowe przetwarzamy w następujących celach:

  • w celu prowadzenia bieżącej korespondencji lub komunikacji (na podany przez użytkownika adres email lub numer telefonu, także przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w związku z usługami świadczonymi przez naszą Spółkę. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu kontaktu, sprawnej realizacji umów biznesowych, ich wykonywania lub obsługi;
  • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju witryny lub promocji usług;
  • w celu kierowania przez naszą witrynę wyraźnie zamówionych treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu wyraźnie zamówionej przez użytkownika komunikacji marketingowej, w tym w formie opcjonalnych newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach lub konkursach. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrażono wyraźną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną (zgoda opcjonalna), którą zawsze można wycofać lub odmówić jej udzielenia;
  • w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa witryny, usuwania ewentualnych awarii lub błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania witryną;

4. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

 1. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres współpracy Stron. Dodatkowo, po rozwiązaniu współpracy, Dane takie będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda, Dane takie będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku woli wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej lub listu na adres podany w dziale „Kontakt” (lub za pośrednictwem dostępnego pod tym adresem formularza kontaktowego).
 2. Okresy przechowywania Danych Osobowych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy Dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe?

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5.2. poniżej podane w naszej witrynie Dane Osobowe nie są udostępnianie przez nas jakimkolwiek osobom trzecim.
 2. Dla realizacji celów określonych treścią ust. 3 powyżej, Dane Osobowe wprowadzone do witryny możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi wsparcia technicznego, utrzymania oprogramowania lub przechowywania danych oraz usługi analityczne, określone w Polityce Cookies;
  • organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, przy czym ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych;
 3. Spółka nie przekazuje jakichkolwiek Danych Osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

6. Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych, masz następujące prawa:

  • Prawo do sprzeciwu

   Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na szczególną sytuację: Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na swoją szczególną sytuację – wobec przetwarzania Twoich danych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje Dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania;
   • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: info@ichemad.com lub pisemnie na adres Spółki wskazany na stronie „kontakt” naszego serwisu.
  • możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich Danych Osobowych;
  • możesz zażądać sprostowania Twoich Danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, abyśmy je przetwarzali) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje Dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie Danych, a także jeśli chcesz, aby Dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
  • możesz zażądać przekazania Twoich Danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane Dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
  • możesz żądać anonimizacji Twoich danych oraz korzystać z prawa do bycia informowanym o danych przez nas wykorzystywanych w ramach naszej współpracy. Niezależnie od tego będziesz informowany każdorazowo o fakcie naruszenia bezpieczeństwa ochrony Twoich danych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  • Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa napisz do nas. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Poufność Twoich Danych

 1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zobowiązujemy się do zachowania ich w ścisłej tajemny oraz należytego zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane osobowe zebrane w trakcie naszych kontaktów są objęte tajemnicą i są przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

8. Postanowienia inne

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdują przepisy odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.
 3. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie witryna wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Cookies nie zbierają jakichkolwiek danych osobowych użytkowników i służą wyłącznie identyfikacji ich przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania naszego serwisu.
 4. Witryna stosuje dwa typy plików Cookies: (i) pliki Cookies techniczne służące utrzymaniu sesji użytkownika po zalogowaniu oraz (ii) Cookies analityczne: google-analytics.com służące do prowadzenia statystyk dla witryny ichemad.com. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.
 5. Pliki Cookies sesyjne pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki Cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 6. Poziom ochrony przed Cookies użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez użytkownika oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w witrynie przy wykorzystaniu domyślnych parametrów. Brak możliwości zapisywania / odczytywania plików Cookies przez naszą witrynę może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z jej funkcjonalności.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję

Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję

Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję

Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję

Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję