• RODO

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (dalej: rozporządzenie 2016/679), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały wskazane poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Ichemad – Profarb Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Nadto zgodnie z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Ichemad – Profarb Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

 1. Administratorem przekazywanych przez Państwa w ramach zawartej z Ichemad – Profarb sp. z o.o. danych osobowych jest Ichemad – Profarb Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123614; NIP: 6312353651.
 2. Ichemad – Profarb Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wyznaczyła swojego przedstawiciela, z którym można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 117 lub poprzez email: RODO@ichemad.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną, w tym kontaktowania się z Państwem i Państwa pracownikami w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679);
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ichemad – Profarb Sp. z o.o. w tym w szczególności związanych z płaceniem należności publicznoprawnych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  • dla celów prowadzenia badań jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania w okresie realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes Ichemad – Profarb Sp. z o.o., przez który rozumieć należy pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych na ich rzecz usług (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Po zakończeniu umowy podstawę przetwarzania Państwa danych w rzeczonym zakresie stanowić będzie zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
  • w celu kierowania do Państwa przez Ichemad – Profarb Sp. z o.o. treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzanie Państwa danych w opisanym zakresie jest zgoda wyrażona stosowanie do treści art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ichemad – Profarb Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679)
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Ichemad – Profarb Sp. z o.o.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Ichemad – Profarb Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 10. Ichemad – Profarb Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy (współpracy gospodarczej) lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Ichemad – Profarb Sp. z o.o.